Menu
Your Cart

İşyeri Hekimi Hizmeti

SU OSGB bünyesinde görevlendirilen her İşyeri hekimi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının belirlediği kanun ve yönetmelikler çerçevesinde görev yapar.

SU OSGB de görevlendirilecek iş yeri hekimlerimizin hizmete başlayacağı işyerinin bulunduğu sektöre aşina olmasına dikkat edilir.

İşyeri hekimlerimiz hizmet başlamadan önce isg uzmanı ile birlikte firmaya detaylı bir ziyaret gerçekleştirir ve işyeri ile ilgili bir ön rapor hazırlarlar.

Hizmet başladıktan sonra ise işyeri hekimlerimizin takip ve denetimi 1 işyeri hekimi ve 1 isg uzmanının olduğu Üçüncü Göz tarafından yapılır. 

Denetim sonuçları firmalarla belli periyotlarda düzenli olarak paylaşılır.

İşyeri hekimleri tüm muayene, raporlamalar ve ilgili birimler ile yapılan yazışmaları SU OSGB data kayıt sistemine kaydederler ve bu bilgiler belli periyotlarla işyerleri ile paylaşılır.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı nezdinde İSG Katip Sistemi üzerinden yapılacak tüm sözleşmeler SU OSGB tarafından takip edilerek, firmalara güncel bilgi aktarılır.

İş yeri hekiminin görevleri

 • Rehberlik ve danışmanlık
 • Sağlık gözetimi
 • Eğitim ve bilgilendirme
 • İlgili birimlerle işbirliği
 • Rehberlik ve Danışmanlık

İşyeri Hekimi

 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak ve alınan kararların takibini yapmak.
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak ve çalışma ortamındaki stres faktörlerinden korunmalarını sağlamak
 • İş güvenliği uzmanı öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık tedbirleri almak ve takip muayenelerini yapmak
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş, emzirme odası, soyunma odası, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak ve ilgili kişilere önerilerde bulunmak.
 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak
 • Gerektiğinde çalışma ortamı ile ilgili ölçümler yapılmasını sağlayarak, alınan sonuçların çalışanların sağlığı yönünden değerlendirmesini yapmak.

Sağlık Gözetimi

 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak.
 • Tüm çalışanların sağlık gözetimini yapmak.
 • Sağlık gözetimi konusunda çalışanları bilgilendirmek ve rızalarını almak ve tıbbı kayıtları tutmak.
 • Bulaşıcı hastalıkların kontrolü için yayılmayı önleme ve bağışıklama çalışmaları yapmak, portör muayenelerinin yapılmasını sağlamak ve işyeri eklentilerinin genel hijyen şartlarını sürekli izleyip denetlemek.
 • Hassas risk gurupları, meslek hastalığı tanısı veya şüphesi olanlar, kronik hastalığı olanlar, madde bağımlılığı olanlar, birden fazla iş kazası geçirmiş olanlar gibi işçilerin uygun işe yerleştirmeleri için gerekli girişimleri yapmak.

Eğitim ve Bilgilendirme

İşyerinde ilkyardım ve acil müdahele hizmetlerinin organizasyonu ve bu konular ile ilgili eğitim vermek.

Çalışanlara genel sağlık, hijyen, ergonomi, kişisel koruyucu donanımlar ve toplu korunma konularında eğitim vermek

İlgili Birimlerle İşbirliği

İşyeri hekimi işin yürütülmesi sırasında işyerinin ve SU OSGB' nin ilgili birimleri başta olmak üzere mevzuatlarda belirtilen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ve diğer ilişkili resmi kurumlarla uyumlu çalışır.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.