Menu
Your Cart

Ortak Sağlık ve Güvenlik Birimi ( OSGB) Hizmeti

6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu gereği, hizmet verilen işyerlerinde görevlendirilen iş güvenliği uzmanı, işyeri hekimi ve diğer sağlık personeli tarafından verilen danışmanlık ve eğitim hizmetlerini kapsar.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş ortak sağlık güvenlik birimimiz, İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili tüm çalışmaları 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, 4857 Sayılı İş Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu, 5326 Sayılı Kabahatler Kanunu, Borçlar Kanunu ve 5510 Sayılı SGK (Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu) açısından değerlendirerek sizlerle beraber iş yerlerinize taşımaktadır.

6331 Sayılı İSG Kanunu'nun işverene yüklediği sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda, iş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu işverene maddi ve manevi tazminat yükü getirir. İş kazası ve meslek hastalığı gerçekleşmezse dahi, idare hukuku ve özellikle ceza hukuku (5237 Sayılı kanun) açısından ciddi yaptırımlar söz konusu olabilir.

İş Sağlığı ve Güvenliği'nin temelini oluşturan ve 6331 Sayılı Kanun'a bağlı İş Sağlığı ve Güvenliği Mevzuatı'nın işverene yüklediği sorumluluklar genel anlamda:

 • İşyerinde İSG Organizasyonu'nun kurulması, çalışanların işe uygunluğunun sağlanması ve iş disiplininin yerleştirilmesi,
 • Çalışanların eğitimlerinin verilmesi, görüşlerinin alınması ve katılımlarının sağlanması,
 • Risk değerlendirmesi yaparak mesleki risklerin önlenmesi, gerekli araç ve gereçlerin sağlanması, İSG tedbirlerinin değişen şartlara uygun hale getirilerek mevcut durumun sürekli iyileştirilmesi,
 • İSG önlemlerine uyulup uyulmadığının izlenmesi, denetlenmesi ve uygunsuzlukların giderilmesi.

Bu kapsamda, İş Güvenliği Danışmanlık hizmetimiz, talepleriniz doğrultusunda 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre tehlike sınıfı ve işçi sayısına uygun olarak işyerinize İş Güvenliği Uzmanı, İşyeri Hekimi ve diğer sağlık personeli görevlendirecektir.

Ayrıca, sözleşme ve birlikteliğimiz sonucunda bu personeller:

 • İşyerlerinde ilgili yönetmelikler doğrultusunda Risk Değerlendirmesi çalışmalarının yapılması,
 • Eğitim yönetmeliği doğrultusunda ilgili eğitimler ile iş yeri risk planına göre belirlenecek özel eğitimlerin verilmesi,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu oluşturarak çalışmalarına katılmak,
 • İş yeri Yıllık Çalışma Planı hazırlamak,
 • İş yeri Yıllık Eğitim Planı hazırlamak,
 • İç Yönetmelik hazırlamak,
 • İşyerinde gözetim ve denetim sistemi kurmak ve yönetmek,
 • İlgili yönetmelikler doğrultusunda Acil Durum Planlarını hazırlamak,
 • Sağlık ve Güvenlik Planı hazırlamak,
 • İşverene, iş güvenliği konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Alt işverenlerin denetimini yaparak yönetime rapor sunmak,
 • Çalışma talimatları hazırlamak,
 • İş kazası sonrasında Kaza Kök Sebep Analiz Formunu düzenlemek,
 • Patlamadan Korunma Dokümanı hazırlamak,
 • Kimyasal maddelerle çalışma ve depolama şartlarını belirlemek,
 • Kişisel koruyucu donanım risk değerlendirmesi yaparak işverene seçimi konusunda tavsiyelerde bulunmak,
 • İlgili yönetmelikler doğrultusunda Kaldırma makinelerinin ve basınçlı kapların periyodik kontrollerini takip etmek,
 • Elektrik güvenliği, topraklama tesisatı, parotenerin kontrol ve testlerini takip etmek,
 • İşverene, iş sağlığı konusunda rehberlik ve danışmanlık yapmak,
 • Çalışanların işe giriş ve periyodik sağlık muayenelerini yapmak,
 • Çalışanlara genel sağlık konularında eğitim vermek,
 • İşin yürütümündeki ergonomik ve psikososyal riskleri değerlendirerek, iş ile işçinin uyumunu sağlamak,
 • İş sağlığı ve güvenliği kurulu çalışmalarına katılmak,
 • İşyerindeki gözetim ve denetim sistemi çalışmalarına katılmak,
 • Kantin, yemekhane, yatakhane, kreş ve emzirme odaları ile soyunma odaları, duş ve tuvaletlerin bakımı ve temizliği konusunda gerekli kontrolleri yapmak,
 • İş güvenliği öncülüğünde yapılan risk değerlendirmesi çalışmalarına katılmak,
 • İşyerindeki risklerin değerlendirilmesi ve önlenmesi ile ilgili mevzuata uygun koruyucu sağlık muayenelerini yapmak,
 • Gece vardiyaları da dâhil olmak üzere işçilerin sağlık gözetimini yapmak,
 • İşyerindeki genel hijyen şartlarını denetlemek,
 • Yıllık çalışma planı hazırlamak,

görevlerini yerine getireceklerdir.

We use cookies and other similar technologies to improve your browsing experience and the functionality of our site. Privacy Policy.